Ogólne warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług

Przez P.H.U. ELBAW Adam Wawrzyniak

Pobierz wersję do druku (PDF)

1. Definicje

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej ”OWS”) mają następujące znaczenie:

 1. „ELBAW” – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  z siedzibą w Szamotułach, ul. Obornicka 51, 64-500 Szamotuły. NIP 787-100-63-11, Regon 632025120
 2. „Klient” – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. „Strony” – ELBAW oraz Klient.
 4. „Towar” – jakiekolwiek rzeczy znajdujące się w ofercie handlowej ELBAW, w tym w szczególności silniki elektryczne, elektronarzędzia, części zamienne, urządzenia elektromechaniczne i akcesoria etc.
 5. „Umowa” – jakakolwiek umowa zawarta pomiędzy ELBAW  a Klientem, w tym w szczególności umowa kupna-sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie handlowej ELBAW , umowa dotycząca świadczenia Usług (w szczególności zawarta na podstawie złożonego Zlecenia) oraz umowa serwisowa. Umowa może zostać zawarta pomiędzy Klientem a ELBAW w formie pisemnej, ustnej oraz za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telefon, fax, poczta elektroniczna).
 6. „Umowa Serwisowa” – ramowa umowa zawarta pomiędzy ELBAW a Klientem dotycząca świadczenia Usług przez ELBAW  na rzecz Klienta.
 7. „Usługi” – naprawa, serwisowanie, remont kapitalny, restauracja,  przegląd, pomiary elektryczne, wycena szkód, jak również wszelkie inne usługi świadczone przez ELBAW.
 8. „Zamówienie” – zamówienie Klienta złożone do ELBAW, dotyczące zakupu jakichkolwiek Towarów.
 9. „Zlecenie” – zlecenie na naprawę, serwisowanie remont kapitalny, restauracja,  przegląd, pomiary elektryczne, wycena szkód, jak również wszelkie inne usługi świadczone przez ELBAW.

2. Zastosowanie OWS

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług przez ELBAW stanowią integralną część wszelkich Umów zawieranych pomiędzy ELBAW  a Klientem.
 2. Złożenie Zamówienia lub Zlecenia w ELBAW przez Klienta, lub zawarcie (w jakikolwiek sposób) Umowy z ELBAW, jest traktowane jako akceptacja niniejszych OWS przez Klienta. Wyłączenie stosowania (niektórych lub wszystkich) postanowień OWS jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy ELBAW i Klient uzgodnią tak wyraźnie na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS zostanie, w całości lub w części, uznane za nieważne lub niewykonalne pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS. W odniesieniu do postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne Strony będą negocjować w dobrej wierze zastąpienie postanowień nieważnych bądź niewykonalnych, postanowieniami, które będą najpełniej odzwierciedlać pierwotną wolę Stron.Niniejsze OWS są dostępne na stronie internetowej ELBAW  www.elbaw.pl/ows

3. Cenniki i Oferty

 1. Wszelkie informacje i dane zawarte w cennikach i innych materiałach ELBAW jak również jakiekolwiek propozycje składane Klientom przez pracowników ELBAW (lub inne osoby działające w imieniu ELBAW) mają charakter wyłącznie informacyjny. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje (w tym ustne propozycje) skierowane do ogółu lub do poszczególnych Klientów (włączając w to propozycje nazwane „ofertą”) nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego – a jedynie propozycję złożenia przez Klienta Zamówienia lub Zlecenia. Wszelkie ceny podane w ogłoszeniach, reklamach, cennikach i innych materiałach ELBAW mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie.
 2. O ile ELBAW nie zastrzeże inaczej, pisemna oferta sprzedaży Towaru złożona Klientowi przez ELBAW jest wiążąca przez 7 dni od daty podanej w ofercie.
 3. ELBAW dokłada wszelkich starań aby informacje i dane podane w ogłoszeniach, reklamach i cennikach oraz innych materiałach ELBAW były zgodne z rzeczywistością. ELBAW nie gwarantuje jednak dokładności i kompletności wszelkich danych zawartych w tych materiałach. Wszelkie dostarczane przez ELBAW modele, projekty, zdjęcia i inne dane zawarte w ofercie powinny być traktowane przez Klienta wyłącznie jako poglądowe i orientacyjne.

4. Umowa

 1. Jakakolwiek Umowa z Klientem (w tym w szczególności, ale nie wyłącznie umowa zawierana na podstawie złożonego Zamówienia lub Zlecenia) jest wiążąca dla ELBAW wyłącznie w przypadku jej akceptacji (także ustnie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przez ELBAW.
 2. Samo złożenie przez Klienta Zamówienia lub Zlecenia nie jest wiążące dla ELBAW. Brak odpowiedzi ELBAW na złożone Zamówienie bądź Zlecenie nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia lub Zlecenia. Zamówienie lub Zlecenie może zostać zrealizowane wyłącznie po jego akceptacji przez ELBAW. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez ELBAW lub wydanie Towaru oznacza przyjęcie przez ELBAW złożonego przez Klienta Zamówienia lub Zlecenia. W przypadku przyjęcia przez ELBAW Zamówienia lub Zlecenia z zastrzeżeniami, Klient związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego Zamówienia lub Zlecenia.
 3. Zobowiązania ELBAW wynikające z Umowy nie obejmują jakichkolwiek innych świadczeń poza wykonaniem Usługi lub wydaniem Klientowi Towaru (oraz przeniesieniem na Klienta własności tego Towaru – po otrzymaniu przez ELBAW ceny sprzedaży).

5. Zlecanie i rozliczanie Usług

 1. Wynagrodzenie za Usługi świadczone przez ELBAW jest kalkulowane albo w oparciu o ryczałt zaakceptowany przez Klienta albo w oparciu o kosztorys sporządzony przez ELBAW oraz zaakceptowany przez Klienta.
 2. Jeśli ELBAW stwierdzi, że (na przykład w związku z koniecznością zmiany zakresu Usług) kwota wynagrodzenia uzgodniona z Klientem (jako ryczałt lub wynagrodzenie kosztorysowe) powinna ulec zmianie poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku ELBAW i Klient zobowiązują się do podjęcia kroków w celu potwierdzenia zmiany uzgodnionego wynagrodzenia. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę wynagrodzenia ELBAW może odmówić dalszego wykonania Usługi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za wykonane już czynności i prace oraz zamontowane części i akcesoria.
 3. Klient może przed wykonaniem Usługi przez ELBAW zażądać podania dodatkowych informacji dotyczących sposobu wykonania Usługi jak też terminu realizacji Usługi. Podane przez ELBAW terminy mają charakter orientacyjny, chyba że Strony uzgodniły inaczej na piśmie. W przypadku, gdy podany orientacyjny termin zostanie przekroczony lub istnieje prawdopodobieństwo jego przekroczenia, ELBAW poinformuje o tym Klienta. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu opóźnienia/zwłoki w wykonaniu Usługi, chyba że opóźnienie/zwłoka wynika z okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi ELBAW.
 4. Części i/lub materiały zastąpione i/lub pozostałe po wykonaniu Usług stają się własnością ELBAW, chyba że Strony pisemnie postanowią inaczej. W przypadku uzgodnienia, że części i/lub materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym pozostają własnością Klienta, Klient jest zobowiązany, najpóźniej bezpośrednio przy rozliczeniu Usługi, te części i/lub materiały odebrać. Powyższy zapis nie ma zastosowania do części, które mają związek z roszczeniami gwarancyjnymi.
 5. W przypadku gdy Klient zażąda od ELBAW spełnienia szczególnych wymagań technicznych lub innego rodzaju specyficznych wymogów, które będą się różnić od odpowiednich standardowych wymogów, konieczne jest potwierdzenie tego rodzaju wymagań na piśmie.
 6. Usługi wykonywane przez ELBAW w ramach przeglądów, napraw lub innych czynności gwarancyjnych wykonywane są w okresach gwarancji i na zasadach określonych w gwarancji producenta.
 7. Przyjmuje się, iż wartość powierzonego do naprawy niesprawnego sprzętu do chwili jego naprawy wynosi równowartość KGO przypisaną dla danego sprzętu oddanego do naprawy. Wartość tą przyjmuje się jako wartość maksymalną odpowiedzialności ELBAW za utratę tego sprzętu. Zasady tej nie stosuje się do sprzętu objętego wykonaniem zobowiązania gwarancyjnego producenta.

6. Odbiór Towaru oraz przedmiotu, którego dotyczy Usługa

 1. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionego Towaru oraz przedmiotu, którego dotyczyła Usługa, najpóźniej w terminie 7 dni od daty przekazania przez ELBAW informacji o gotowości wydania Towaru/przedmiotu (chyba, że Strony uzgodniły inny termin odbioru Towaru/przedmiotu Usługi).
 2. W przypadku braku informacji ze strony ELBAW o gotowości wcześniejszego wydania przedmiotu Usługi  wiążącą datą wykonania usługi jest data widniejąca na pokwitowaniu przyjęcia przedmiotu do wykonania Usługi.
 3. W przypadku gdy Klient nie odbiera Towaru lub przedmiotu Usługi (lub nie wykona swoich innych zobowiązań umożliwiających wydanie Towaru/przedmiotu Usługi), Towar/przedmiot Usługi  będzie przechowywany przez ELBAW  na koszt Klienta. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z przechowywaniem Towaru/przedmiotu Usługi oraz wszelkich innych dodatkowych kosztów nieodebrania Towaru/przedmiotu Usługi w terminie. Koszty przechowania  wynoszą 10 złotych (bez VAT) za dobę przez pierwsze 14 dni a następnie 25 złotych (bez VAT) za dobę. Po upływie 90 dni przechowywania przedmiot Usługi towar jest złomowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Klient obciążany KGO.
 4. Miejscem wydania Towaru jeśli strony nie ustaliły na piśmie inaczej jest siedziba ELBAW.

7. Cena. Wynagrodzenie

 1. Ceny za Towary oraz sposób kalkulacji wynagrodzenia za Usługi są każdorazowe podawane Klientowi przez ELBAW. Jeśli Klient i ELBAW nie uzgodnią inaczej, na piśmie, do sprzedaży Towarów oraz wykonania Usług mają zastosowanie cenniki obowiązujące w ELBAW w momencie składania Zamówienia lub Zlecenia.
 2. Jeśli inaczej nie uzgodniono na piśmie wszelkie ceny są podawane w złotych. Wszelkie ceny podawane przez ELBAW nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
 3. Na żądanie Klienta ELBAW  dostarczy specyfikację wykonanych Usług.

8. Zapłata

 1. Zapłata za Towary i Usługi winna być dokonana przez Klienta gotówką  przy odbiorze Towaru lub odbiorze przedmiotu, którego dotyczyła Usługa. Pod pojęciem płatności gotówkowej rozumie się zapłatę należnej kwoty w kasie ELBAW lub w banku określonym przez ELBAW. Zapłata powinna zostać dokonana w walucie uzgodnionej pomiędzy ELBAW a Klientem.
 2. ELBAW ma prawo w każdym momencie zażądać – w szczególności przy przyjęciu Zamówienia, Zlecenia lub podpisaniu Umowy – zapłaty zaliczki przez Klienta albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.
 3. Jeśli Strony uzgodniły na piśmie odroczony termin płatności wówczas Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, chyba że w Umowie uzgodniono inny termin.
 4. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym ELBAW. W wypadku opóźnienia/zwłoki w zapłacie Klient jest zobowiązany zapłacić ELBAW odsetki w wysokości odsetek maksymalnych (określonych zgodnie z art. 359 § 2(1) Kodeksu cywilnego).
 5. Płatności dokonane przez Klienta służą zawsze zaspokojeniu w pierwszej kolejności wszystkich należnych odsetek i kosztów a w dalszej kolejności zapłaty zaległych faktur najdłużej oczekujących. Kolejność ta obowiązuje również w przypadku, gdy Klient zadeklaruje zapłatę związaną z późniejszą fakturą.
 6. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek jednostronnych potrąceń tytułem rozliczenia wzajemnych zobowiązań. Powyższe nie wyklucza dokonywania potrąceń umownych.
 7. Jeśli, z przyczyn za które ELBAW nie ponosi odpowiedzialności, Klient nie dokona odbioru Towaru lub przedmiotu, którego dotyczyła Usługa w ustalonym terminie, cena za Towar i wynagrodzenie za Usługi muszą zostać zapłacone tak, jakby wydanie Towaru lub odebranie Usługi nastąpiło w uzgodnionym terminie.

9. Gwarancja. Rękojmia.

 1. ELBAW zapewnia, iż sprzedawane przez nią Towary spełniają każdorazowo warunki ustalone w Umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. ELBAW gwarantuje, że wykonywane Usługi są świadczone należycie i profesjonalnie, zgodnie z panującą praktyką.
 3. Towary sprzedawane przez ELBAW mogą być objęte gwarancją producenta – na zasadach określanych każdorazowo przez producenta. ELBAW  nie udziela własnej gwarancji na jakiekolwiek Towary, w szczególności na części zamienne (zarówno nowe jak i używane). Jednocześnie Strony wyłączają w całości stosowanie przepisów o rękojmi za wady Towarów sprzedawanych przez ELBAW oraz Usług świadczonych przez ELBAW.
 4. ELBAW udziela Klientom 3 miesięcznej gwarancji na wykonane Usługi. ELBAW zobowiązuje się, że w ramach gwarancji usunie nieodpłatnie wady dotyczące wykonanych Usług. Okres gwarancji biegnie od dnia odebrania przez Klienta przedmiotu, którego dotyczyła Usługa albo od dnia kiedy przedmiot miał zostać odebrany przez Klienta (jeśli nie został odebrany z przyczyn leżących po stronie Klienta).
 5. Klient jest zobowiązany sprawdzić zakupiony Towar lub wykonane na jego rzecz Usługi przy odbiorze Towaru/Przedmiotu. Klient jest zobowiązany w szczególności sprawdzić czy dostarczony Towar lub wykonana Usługa jest zgodna z Umową, w szczególności w zakresie:
  1. dostarczenia właściwych Towarów i/lub wykonania właściwych prac;
  2. zgodności ilościowej dostarczonych Towarów;
  3. spełniania przez dostarczone Towary i wykonane prace wymogów jakościowych – a jeśli takowych wymogów brak lub nie jest możliwa ich ocena – czy mogą spełniać wymogi co do normalnego użytkowania i/lub do celów handlowych.
 6. W przypadku stwierdzenia wad dotyczących świadczonych Usług, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o nich pisemnie ELBAW, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia, jednakże nie później niż w terminie 93 dni od dnia odebrania przedmiotu Usługi, którego dotyczyła Usługa. Wady Usług zgłoszone po terminach określonych w zdaniach poprzedzających nie będą rozpatrywane.
 7. Roszczenia gwarancyjne dotyczące Towarów i przedmiotów Usługi objętych gwarancją producenta będą rozpatrywane na warunkach gwarancji określonych przez danego producenta.
 8. Naprawy gwarancyjne są dokonywane wyłącznie w serwisie ELBAW. W celu wykonania naprawy wynikającej z gwarancji Usług, Klient jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu Usługi do serwisu na własny koszt i ryzyko. W wyjątkowych przypadkach, naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane poza serwisem ELBAW. W tych przypadkach Klient jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty poniesione przez ELBAW w związku z wykonaniem naprawy gwarancyjnej poza serwisem ELBAW.
 9. Gwarancje na wykonane Usługi nie mają zastosowania w przypadku:
  1. uszkodzeń, wad, usterek, które nie są następstwem nienależytego wykonania Usług przez ELBAW; i/lub
  2. uszkodzeń, wad, usterek, które są następstwem ekstremalnych okoliczności, i/lub
  3. uszkodzeń, wad, usterek, które są następstwem błędów konstrukcyjnych, mających związek z przedmiotem Usługi a niewykonanych przez ELBAW; i/lub
  4. prac związanych z przeglądami przedmiotu Usługi, chyba że ELBAW udzielił wyraźnie pisemnie gwarancji w tym zakresie; i/lub
  5. używania Towaru/przedmiotu Usługi przez Klienta niezgodnie z instrukcją, przeznaczeniem lub zaleceniami producenta; i/lub
  6. spraw i czynności w których ELBAW informował Klienta przy zawieraniu Umowy, że w związku z zaleconym przez Klienta wyborem materiałów, części i/lub sposobu działania ELBAW nie bierze odpowiedzialności za wykonaną Usługę; i/lub
  7. Usług które dotyczą przedmiotu Usługi znajdujących się w takim stanie, że nie jest możliwe wskazania rzeczywistego zakresu wad i uszkodzeń (np. wskutek korozji), w tym takich, które zostały ukryte lub usunięte; i/lub
  8. czynności związanych z myciem bądź czyszczeniem.
 10. Nie udziela się gwarancji na Usługi wykonane poza miejscem prowadzenia serwisu przez ELBAW, w tym w szczególności na Usługi wykonane doraźnie.
 11. Jeśli Klient zgłosi roszczenia wynikające z gwarancji na Usługi w okresie obowiązywania gwarancji a jednocześnie wykaże, że wyłączenia gwarancji Usług określone w punkcie 9 – powyżej nie mają zastosowania, przysługuje mu prawo do bezpłatnej naprawy. Roszczenia gwarancyjne (dotyczące Usług wykonanych przez ELBAW) będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich przyjęcia; w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni. Klient traci wszelkie prawa z gwarancji na Usługi w przypadku gdy:
  1. Klient po stwierdzeniu wady nie zawiadomił o tym ELBAW w terminach określonych w niniejszych OWS;
  2. ELBAW nie będzie miał możliwości (z przyczyn leżących po stronie Klienta) usunięcia wad (uszkodzeń);
  3. czynności związane z usuwaniem wad objętych gwarancją ELBAW zostaną dokonane przez osoby trzecie bez zgody udzielonej przez ELBAW na wykonanie danej czynności, chyba że Klient udowodni potrzebę natychmiastowych działań związanych z danymi pracami.
 12. Nie udziela się Gwarancji na Usługi doradcze, szkoleniowe, i inne wyceniane na podstawie stawek godzinowych.
 13. Na podstawie Art. 558 k.c. odpowiedzialność ELBAW z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

10. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Prawo własności Towaru przechodzi na Klienta, pod warunkiem całkowitej zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży oraz wszelkich innych należności przysługujących ELBAW na podstawie Umowy.
 2. Pomimo zastrzeżenia prawa własności na rzecz ELBAW, z chwilą odebrania Towaru przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary związane z Towarem a Klient ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 3. W przypadku, gdy Klient – pomimo otrzymania dodatkowego wezwania do zapłaty – nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec ELBAW, ELBAW ma prawo odbioru Klientowi wszelkich Towarów, które zostały mu dostarczone na mocy Umowy z zastrzeżeniem prawa własności, co nie umniejsza pozostałych praw ELBAW. Klient jest zobowiązany wydać ELBAW wszelkie Towary w terminie 3 dni po zgłoszeniu żądania przez ELBAW.

11. Prawo zatrzymania. Odstąpienie od Umowy.

 1. ELBAW może zatrzymać rzeczy Klienta przekazane mu przez Klienta (a które są w posiadaniu Klienta na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym w szczególności na podstawie umów sprzedaży, powierzenia lub najmu), w szczególności przedmioty Usługi, tak długo jak Klient nie zapłaci w całości wszelkich wymagalnych należności (wynikających z jakiegokolwiek tytułu) na rzecz ELBAW.
 2. W przypadku, gdy określony w Umowie (w szczególności wynikający z punktu 8 powyżej) termin zapłaty został przekroczony, ELBAW ma prawo odstąpić od Umowy (w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy) bez dokonywania dodatkowych wezwań i, w szczególności, zdemontować – na koszt Klienta – zamontowane do przedmiotu Usługi części będące jej własnością. ELBAW może obciążyć Klienta kosztami demontażu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

12. Projekty i pozostałe dokumenty – Prawa autorskie

Projekty, plany, wzory i wszelkie inne dokumenty – za wyjątkiem dokumentów poświadczających prawo własności oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta – pozostają własnością ELBAW i nie mogą bez pisemnej zgody ELBAW , zostać, na jakiejkolwiek podstawie, w całości lub części zbyte, kopiowane lub przekazywane osobom trzecim.

13. Siła wyższa

 1. ELBAW nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub z nią związanych, które zostało spowodowane siłą wyższą. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się takie okoliczności, które pozostają poza kontrolą ELBAW i które powodują, że zobowiązanie ELBAW  nie może zostać wykonane. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności:
  1. burze, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi lub inne kataklizmy,
  2. wojny, zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne,
  3. działania rządu lub jakichkolwiek władz/organów lub agencji rządowych, samorządowych lub innych o podobnym charakterze,
  4. strajki, spory pracownicze, lock-out’y lub wstrzymanie prac, okupację przedsiębiorstwa, sabotaż, zakłócenia lub przerwy w pracy przedsiębiorstwa ELBAW o jakimkolwiek charakterze, obojętnie z jakiego powodu powstałe;
  5. zakłócenia w dostawie energii elektrycznej, wody lub gazu.
 2. W czasie trwania siły wyższej wykonanie zobowiązań ELBAW zostaje zawieszone. W przypadku, gdy (ze względu na siłę wyższą) wykonanie lub należyte wykonanie przez ELBAW zobowiązań nie jest możliwe przez okres dłuższy niż trzy miesiące, Klient jest uprawniony do rozwiązania Umowy i/lub jej części.
 3. W przypadku gdy ELBAW, ze względu na siłę wyższą, spełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy częściowo, lub tylko częściowo może je spełnić, ma prawo do żądania zapłaty za część świadczenia – a Klient ma obowiązek do jej zapłaty.

14. Rozwiązanie Umowy

 1. ELBAW albo Klient może rozwiązać Umowę po uprzednim bezskutecznym wezwaniu drugiej Strony do usunięcia uchybień w wykonaniu Umowy. Wezwanie powinno zostać sporządzone na piśmie i zawierać opis stwierdzonych uchybień oraz rozsądny termin do ich usunięcia.
 2. Faktury wystawione przez ELBAW  przed rozwiązaniem Umowy stają się w momencie rozwiązania Umowy natychmiast wymagalne.
 3. ELBAW może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w części lub w całości, gdy :
  1. został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Klienta; i/lub
  2. Klient utracił (z jakiejkolwiek przyczyny) całość lub znaczną części swojego majątku; i/lub
  3. Klient dokonał zbycia (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) całości lub części swojego przedsiębiorstwa, i/lub
  4. została podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Klienta; i/lub
  5. ELBAW zażądał od Klienta przedstawienia gwarancji/zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań wynikających z Umowy a Klient odmówił jej dostarczenia lub dostarczone przez Klienta zabezpieczenie jest niewystarczające.
 4. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez ELBAW nie uprawnia Klienta do żądania jakiegokolwiek odszkodowania od ELBAW.
 5. W przypadkach określonych w punkcie 11 powyżej, ELBAW ma również prawo wstrzymać realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy i/lub wykonać je w terminie późniejszym, co nie umniejsza jakichkolwiek innych praw ELBAW.
 6. Rozwiązanie Umowy powinno zostać dokonane na piśmie.

15. Zakaz cesji

Dokonanie przez Klienta cesji jakichkolwiek praw wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody ELBAW

16. Prawo właściwe. Rozstrzyganie sporów

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy oraz OWS jest sąd rzeczowo właściwy w Szamotułach.

17. Zmiany OWS

ELBAW może w każdym czasie dokonywać zmian w OWS. ELBAW każdorazowo upubliczni  nowe OWS poprzez wywieszenie ich w siedzibie firmy, serwisie oraz umieszczenie ich na stronie internetowej.

 

SZAMOTUŁY 22.06.2012
Adam Wawrzyniak